Lijsterbeswede 57 2993 GB BARENDRECHT
0648822980(de gehele dag bereikbaar)
info@hfconsultancy.nl

Interne Controle en Administratieve Organisatie

In september 2006 is vanuit Den Haag bekend gemaakt dat Single Information Single Audit (Sisa) ingevoerd gaat worden met ingang van 1 januari 2006 en dat specifieke wet- en regelgeving (artikel 77 Wwb en artikel 54 Ioaw en Ioaz) aangepast wordt aan de Sisa vereisten.

Vanaf 2006 hoeft de gemeente zich ook niet meer te verantwoorden middels het Verslag over de uitvoering (Vodu) maar middels een bijlage bij de jaarrekening. Doordat het Vodu is komen te vervallen, is tevens de strenge 1 procent norm van de gehele uitgaven en ontvangsten van het Werkdeel, Inkomensdeel en bijzondere bijstand komen te vervallen. In plaats van deze strenge 1 procent norm, wordt vanaf verantwoordingsjaar 2006 aangesloten bij de goedkeuringstolerantie van de jaarrekening als geheel, dus 1 procent van de totale lasten volgens de jaarrekening. 

Dit is een verruiming van de goedkeuringstolerantie ten opzichte van de goedkeuringstolerantie van het Vodu. Doordat de goedkeuringstolerantie in positieve zin is bijgesteld, biedt dit de gemeente de mogelijkheid om meer het accent te leggen op de doelmatigheid (bijstandsgerechtigde laten uitstromen naar werk) dan op de rechtmatigheid. 

Tevens is de rapportagetolerantie bijgesteld. Er wordt per specifieke uitkering gerapporteerd met een rapportagetolerantie gebaseerd op de lasten van de specifieke uitkering in het verantwoordingsjaar, gebaseerd op het totale voorschot per specifieke uitkering, in alle gevallen met een ondergrens van te melden bevindingen van: 

– 10.000 indien de lasten kleiner dan of gelijk zijn aan 100.000 zijn; 
– 10 procent indien de lasten groter dan 100.000 en kleiner dan of gelijk aan 1.000.000 zijn; 
– 100.000 indien de lasten groter dan 1.000.000 zijn. 

Zoals eerder is aangegeven, geschiedt de controle van de specifieke uitkeringen in het kader van de jaarrekening en niet meer in het kader van het Vodu. Derhalve zal niet meer in september van het volgende jaar de verantwoordingsinformatie verzonden moeten worden naar het ministerie, maar uiterlijk op 15 juli van het volgende jaar naar BZK. Dit heeft tot gevolg dat het laatste kwartaal van het verantwoordingsjaar snel gecontroleerd moet worden. 

Als gevolg hiervan zal het interne controlesysteem (opnieuw) ingericht moeten worden aan de zogenaamde SiSa vereisten. 

Concreet betekent dit, dat er een adequate en stringentere (interne) controle noodzakelijk is. Immers, het niet voldoen aan de interne normen heeft grote gevolgen voor de rechtmatigheid van de verstrekking en of voorziening. Dit kan weer gevolgen hebben voor de Rijksbijdrage.

Kortom: door een adequate interne controle kan worden bereikt dat het accountantsonderzoek op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen. Het risico van extra kosten voor onderzoek wordt zo beperkt.

HF Consultancy heeft veel ervaring met de uitvoering en het ontwikkelen van de Interne Controleonderzoeken (conform SiSa vereisten), het opstellen van diverse verantwoordingsdocumenten en het beschrijven van de werkprocessen (administratieve organisatie). Informeer naar de interessante mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden. Het kan uw organisatie geld opleveren!